KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

Sayın Çalışan Adayı,

SOFTWARE ARGE SAN.VE TİC. A.Ş.  (SOFTWARE ARGE) olarak veri sorumlusu sıfatıyla, iş başvurusu amacıyla tarafımıza ilettiğiniz kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak sizi 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında bilgilendirmek isteriz.

Ne Tür Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

Bu Aydınlatma Metni; TC. Kimlik Numarası, ad-soyad, fotoğraf, cinsiyet, doğum tarihi, medeni durum, adres, telefon numarası, e-posta adresi gibi iletişim bilgileri, eğitim ve iş deneyiminiz gibi iş başvurunuz kapsamında tarafımıza sağlamakta olduğunuz kişisel verileriniz ile iş başvuru süreci kapsamında vermiş olduğunuz tamamlayıcı diğer bilgiler (bundan sonra “Kişisel Veri” olarak anılacaktır) hakkında sizi bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla ve Hukuki Sebeplerle İşliyoruz?

Kişisel Verileriniz, Kanunun 5. maddesi uyarınca tarafınız ile SOFTWARE ARGE arasında bir iş sözleşmesi kurulmasıyla doğrudan doğruya ilgili olması sebebiyle ve

* Yapmış olduğunuz iş başvurusunu değerlendirmek ve diğer olağan insan kaynakları çalışmalarını gerçekleştirmek amacıyla,

* İş görüşmeleri yapmak ve/veya işe alım amacı ile sizinle iletişime geçmek ve istihdamla ilgili diğer işlemleri gerçekleştirmek amacıyla,

* Başvurunuzun olumsuz sonuçlanması halinde, potansiyel iş fırsatları için sizinle iletişime geçerek söz konusu fırsatlardan sizi haberdar etmek amacıyla toplanmakta ve işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabiliriz?

Yalnızca yukarıda belirtilen kişisel verilerin işlenmesi amaçlarını yerine getirebilmek için gerekli olması halinde ve kişisel verilerinizin korunması için gerekli güvenlik önlemlerinin alınması kaydıyla, kişisel verileriniz yurtiçinde yerleşik olan ve SOFTWARE ARGE’in hizmet / destek / danışmanlık aldığı üçüncü kişi firmalarla, grup şirketleri ile ve gerekli durumlarda yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile  paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemlerle Topluyoruz?

Kişisel verileriniz tarafımıza elektronik yolla ileteceğiniz dokümanlar ve bilgiler (e-posta ile veya internet sitesi üzerinden yapmış olduğunuz iş başvurusu sırasında gönderdiğiniz özgeçmişiniz gibi) aracılığı ile veya SOFTWARE ARGE çalışanları ile yapacağınız görüşmeler yoluyla sözlü olarak veya dolduracağınız iş başvuru formları aracılığıyla yazılı olarak toplanmaktadır.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11 uyarınca aşağıda belirtilen haklara sahip bulunmaktasınız:

* Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlendiğine ilişkin bilgi talep etme,

* Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

* Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

* Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme, bu hakkınızı kullanmanız halinde bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de Bildirilmesini isteme,

* Kişisel verilerinizin işlenme nedenlerinin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme. Bu hakkınızı kullanmanız halinde bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,

* Elde ettiğimiz bilgilerin otomatik sistemler ile analizi yoluyla hakkınızda ortaya çıkan sonuca itiraz etme ve zarara uğramanız halinde tazminat talep etme.

Veri Sahipleri Tarafından Hakların Kullanılması

  • Veri sahipleri, yukarıda bahsi geçen hakları kullanmak için www.softwarearge.com adresinde yer alan “Kişisel Veri Sahibi Tarafından Veri Sorumlusuna Yapılacak Başvurulara ilişkin Form”u kullanabileceklerdir.
  • Başvurular, ilgili veri sahibinin kimliğini tespit edecek belgelerle birlikte, aşağıdaki yöntemlerden biri ile gerçekleştirilecektir:
  • Formun doldurularak ıslak imzalı kopyasının elden, noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektupla ERZENE MAH. ANKARA CAD. EGE ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ TEKNOPARK EGE NO:172/70G BORNOVA- İZMİR adresine iletilmesi,
  • Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen bir yöntemin izlenmesi.

Software Arge, Kanun’da öngörülmüş sınırlar çerçevesinde söz konusu hakları kullanmak isteyen veri sahiplerine, yine Kanun’da öngörülen şekilde azami 30 (otuz) gün içerisinde cevap vermektedir. Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

Software Arge, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

Veri sahibi başvuruları kural olarak ücretsiz olarak işleme alınmakla birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen ücret tarifesi* üzerinden ücretlendirme yapılabilecektir.

* 10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca, veri sahiplerinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.